Cena za vedenie účtovníctva je orientačná a konečná cena sa môže líšiť s ohľadom na náročnosť prác a konkrétne podmienky u každého klienta. Tieto som schopný prehodnotiť až na základe reálneho posúdenia objemu prác a množstva dokladov, ktoré je potrebné účtovať.

Vypočítať paušál

Klientom spravidla odporúčam vedenie účtovníctva za paušálny poplatok, ktorého výšku prehodnocujeme na základe reálne spracovaných dokladov za konkrétne obdobie.

Čo zahŕňa paušálna cena :
– chronologické usporiadanie dokladov a ich zaúčtovanie
– vedenie hlavnej knihy, saldokonta
– spracovanie a vyhotovenie Daňového priznania k DPH, Kontrolného výkazu k DPH a Súhrnného výkazu k DPH
– sledovanie termínov
– účtovné a ekonomické poradenstvo

Čo nie je obsahom paušálu:
– inventarizácia, vyhotovenie výkazov účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke)
– daňové priznanie k dani z príjmov PO, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ceny sú uvedené bez DPH a sú platné od 1.1.2017.